Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Siemianowicach Śląskich

Ślusarz

INFORMACJE O ZAWODZIE

1. Zadania zawodowe

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie ślusarz powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) wykonywania elementów maszyn i urządzeń;

2) naprawiania elementów maszyn, urządzeń i narzędzi;

3) wykonywania połączeń;

4) konserwowania elementów maszyn, urządzeń i narzędzi.

 

2. Wyodrębnienie kwalifikacji w zawodzie

W zawodzie ślusarz wyodrębniono jedną kwalifikację.

Symbol kwalifikacji z podstawy programowej

Nazwa kwalifikacji

MG.20

Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi

3. Możliwości kształcenia w zawodzie

Od roku szkolnego 2017/2018 kształcenie w zawodzie ślusarz jest realizowane w klasach pierwszych 3- letniej branżowej szkoły I stopnia.

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie ślusarz po potwierdzeniu kwalifikacji MG.20 Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi może uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik mechanik po potwierdzeniu kwalifikacji MG.44 Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń oraz uzyskaniu wykształcenia średniego lub średniego branżowego.

Od dnia 1 stycznia 2020 r. przewidziano możliwość kształcenia na kwalifikacyjnych kursach zawodowych w zakresie kwalifikacji MG.20 Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi.