Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Siemianowicach Śląskich

Solidarna Szkoła

Głównym celem programu Solidarnej Szkoły jest kształtowanie postaw solidarności i współodpowiedzialności oraz zaangażowanie społeczności szkolnej w działania na rzecz tych wartości, jak również edukacja na temat historii ruchu Solidarność. Po raz drugi uczestniczymy w realizacji tego projektu. W roku szkolnym 2018/2019 w sposób szczególny program nawiązuje do stulecia odzyskania niepodległości, stulecia uzyskania praw wyborczych przez Polki (I semestr) oraz trzydziestej rocznicy obrad Okrągłego Stołu (II semestr). W ramach programu wypracowujemy szkolny model wychowania uczniów z członkami społeczności lokalnej i globalnej, angażując się w działanie na rzecz dobra wspólnego, będziemy upowszechniać aktywizujące metody i dobre praktyki z zakresu edukacji historycznej i obywatelskiej, będziemy kształtować wśród młodych ludzi tożsamość historyczną i lokalną poprzez edukację obywatelską dot. etapów budowania i umacniania demokracji w Polsce współczesnej, ze szczególnym naciskiem na historię ruchu „Solidarności” oraz uwrażliwiać na potrzeby i wyzwania stojące przed społecznością lokalną oraz wskazując na ich globalny kontekst.