Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Siemianowicach Śląskich

Krawiec

INFORMACJE O ZAWODZIE

1. Zadania zawodowe

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie krawiec powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) konstruowania i modelowania wyrobów odzieżowych;

2) dobierania materiałów i dodatków do wyrobów odzieżowych;

3) obsługiwania maszyn i urządzeń stosowanych podczas wytwarzania wyrobów odzieżowych;

4) wytwarzania wyrobów odzieżowych.

 

2. Wyodrębnienie kwalifikacji w zawodzie

W zawodzie krawiec wyodrębniono jedną kwalifikację.

Symbol kwalifikacji z podstawy programowej

Nazwa kwalifikacji

AU.14

Projektowanie i wytwarzanie wyrobów odzieżowych

 3. Możliwości kształcenia w zawodzie

Od roku szkolnego 2017/2018 kształcenie w zawodzie krawiec jest realizowane w klasach pierwszych 3-letniej branżowej szkoły I stopnia.

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie krawiec po potwierdzeniu kwalifikacji AU.14 Projektowanie i wytwarzanie wyrobów odzieżowych może uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik przemysłu mody po potwierdzeniu kwalifikacji AU.42 Organizacja procesów wytwarzania wyrobów odzieżowych oraz uzyskaniu wykształcenia średniego lub średniego branżowego.

Od dnia 1 stycznia 2020 r. przewidziano możliwość kształcenia na kwalifikacyjnych kursach zawodowych w zakresie kwalifikacji AU.14 Projektowanie i wytwarzanie wyrobów odzieżowych.