Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Siemianowicach Śląskich

Mechanik pojazdów samochodowych

INFORMACJE O ZAWODZIE

1. Zadania zawodowe

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) diagnozowania pojazdów samochodowych;

2) obsługi pojazdów samochodowych;

3) naprawy pojazdów samochodowych.

 

2. Wyodrębnienie kwalifikacji w zawodzie

W zawodzie mechanik pojazdów samochodowych wyodrębniono jedną kwalifikację.

Symbol kwalifikacji z podstawy programowej

Nazwa kwalifikacji

MG.18

Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych

3. Możliwości kształcenia w zawodzie

Od roku szkolnego 2017/2018 kształcenie w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych jest realizowane w klasach pierwszych 3-letniej branżowej szkoły I stopnia.

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych po potwierdzeniu kwalifikacji MG.18 Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych może uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje technik pojazdów samochodowych po potwierdzeniu kwalifikacji MG.43 Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych oraz uzyskaniu wykształcenia średniego lub średniego branżowego.

Od dnia 1 stycznia 2020 r. przewidziano możliwość kształcenia na kwalifikacyjnych kursach zawodowych w zakresie kwalifikacji MG.18 Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych.