Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Siemianowicach Śląskich

Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

INFORMACJE O ZAWODZIE

1. Zadania zawodowe

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) montowania systemów suchej zabudowy;

2) wykonywania robót malarskich;

3) wykonywania robót tapeciarskich;

4) wykonywania robót posadzkarskich;

5) wykonywania robót okładzinowych.

 

2. Wyodrębnienie kwalifikacji w zawodzie

W zawodzie operator maszyn i urządzeń hutniczych wyodrębniono jedną kwalifikację.

Symbol kwalifikacji z podstawy programowej

Nazwa kwalifikacji

BD.04

Wykonywanie robót montażowych, okładzinowych i wykończeniowych

 3. Możliwości kształcenia w zawodzie

Od roku szkolnego 2017/2018 kształcenie w zawodzie monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie jest realizowane w klasach pierwszych 3-letniej branżowej szkoły I stopnia.

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, po potwierdzeniu kwalifikacji BD.04. Wykonywanie robót montażowych, okładzinowych i wykończeniowych, może uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik robót wykończeniowych w budownictwie – po potwierdzeniu kwalifikacji BD.21 Organizacja, kontrola i sporządzanie kosztorysów robót budowlanych oraz uzyskaniu wykształcenia średniego lub średniego branżowego.

Od dnia 1 stycznia 2020 r. przewidziano możliwość kształcenia na kwalifikacyjnych kursach zawodowych w zakresie kwalifikacji BD.04. Wykonywanie robót montażowych, okładzinowych i wykończeniowych.