Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Siemianowicach Śląskich

Sprzedawca

INFORMACJE O ZAWODZIE

1. Zadania zawodowe

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie sprzedawca powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) przyjmowania dostaw oraz przygotowywania towarów do sprzedaży;

2) wykonywania prac związanych z obsługą klientów oraz realizacją transakcji kupna i sprzedaży.

 

2. Wyodrębnienie kwalifikacji w zawodzie

W zawodzie sprzedawca wyodrębniono jedną kwalifikację.

Symbol kwalifikacji z podstawy programowej

Nazwa kwalifikacji

AU.20

Prowadzenie sprzedaży

 3. Możliwości kształcenia w zawodzie

Od roku szkolnego 2017/2018 kształcenie w zawodzie sprzedawca jest realizowane w klasach pierwszego 3-letniej branżowej szkoły pierwszego stopnia.

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie sprzedawca po potwierdzeniu kwalifikacji AU.20 Prowadzenie sprzedaży może uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik handlowiec po potwierdzeniu kwalifikacji AU.25 Prowadzenie działalności handlowej lub w zawodzie technik księgarstwa po potwierdzeniu kwalifikacji AU.24 Prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej oraz uzyskaniu wykształcenia średniego lub średniego branżowego.

Od dnia 1 stycznia 2020 r. przewidziano możliwość kształcenia na kwalifikacyjnych kursach zawodowych w zakresie kwalifikacji AU.20 Prowadzenie sprzedaży.