kalendarium
Środa, 2017-09-20
Imieniny:
Eustachego, Faustyny
kalendariummenumenunewsletternewsletter koniecpoleć nas

Poinformuj znajomych o istnieniu strony przez kliknięcie w link poleć nas.

poleć nas
Logo BIP
http://www.sejm.gov.pl/
http://www.edu.siemianowice.pl/
https://uonetplus.vulcan.net.pl/siemianowiceslaskie

Jesteś tu: »   Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych

   ul. W. Budryka 2    41-103 Siemianowice Śląskie

    

     tel./fax. 32 228 - 28 - 33                                e-mail: szkola-zsoiz@wp.pl
Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Siemianowicach Śląskich powstał w dniu 1 września 2002.

Nie oznacza to jednak, że jest to całkowicie nowa placówka. Historia szkoły rozpoczyna się w roku 1945 jako"szkoły górniczej". Po wielu zmianach prowadzących do rozwoju szkoły, po zmianach nazwy, po reorganizacjach rozpoczyna się nowy etap w historii szkoły.


W skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych wchodzą:


Branżowa Szkoła I-go stopnia im. św. Jana Pawła II prowadząca oddziały dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 2 im. św. Jana Pawła II (klasa II i klasa III).


Nauczanie w klasach wielozawodowych odbywa się w dowolnych zawodach - zgodnych z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2011r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz. U. z 2012 r. poz. 7) i trwa 3 lata. Warunkiem przyjęcia do szkoły jest skierowanie młodocianego pracownika przez pracodawcę do szkoły w celu odbycia obowiązkowego przygotowania teoretycznego.

Uczeń w szkole uczęszcza tylko na zajęcia ogólne, natomiast zajęcia z przedmiotów zawodowych teoretycznych odbywają się na miesięcznych kursach zawodowych w  Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Zawodowego, ul. Gen. J. Hallera 6 Ruda Śląska 41-709. W każdym roku kształcenia odbywa się jeden kurs.

Najczęściej wybierane zawody:

  » Sprzedawca

  » Fryzjer

  » Elektromonter

  » Elektryk

  » Monter robót wykończeniowych w budownictwie

  » Ślusarz


Szkoła Podstawowa dla Dorosłych (klasa 7 - sem. 1) prowadząca oddziały dotychczasowego Gimnazjum dla Dorosłych (klasa I - sem. 2, klasa II - sem. 3 i 4, klasa III - sem. 5 i 6)


Do Szkoły Podstawowej dla Dorosłych można przyjąć osobę, która:

»  najpóźniej w dniu rozpoczęcia zajęć dydaktyczno–wychowawczych ukończyła 16 lat, jeżeli osoba ta ma opóźnienia w cyklu kształcenia związane z sytuacją życiową lub zdrowotną uniemożliwiającą lub znacznie utrudniającą podjęcie lub kontynuowanie nauki w szkole gimnazjalnej dla młodzieży,

»  uczestnika Ochotniczego Hufca Pracy, który najpóźniej w dniu rozpoczęcia zajęć dydaktyczno–wychowawczych ukończył 15 lat, określa art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415, z późn. zm.).


Kształcenie odbywa się w systemie stacjonarnym (3 dni w tygodniu). Zajęcia edukacyjne realizowane w cyklu kształcenia w szkole podstawowej/gimnazjum: język polski, język angielski, historia, wiedza o społeczeństwie, geografia, biologia, chemia, fizyka, matematyka, informatyka.


Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych


Do Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych uczęszczają absolwenci Zasadniczej Szkoły Zawodwej.

Nauka w liceum trwa 2 lata (klasa 2 oraz klasa 3).

Kształcenie odbywa się w systemie zaocznym (zjazdy weekendowe co 2 tygodnie).


Wizja szkoły

   Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Siemianowicach Śląskich to szkoła przyjazna i życzliwa dla uczniów, dająca poczucie bezpieczeństwa, stwarzająca optymalne warunki do rozwoju intelektualnego uczniów, gwarantująca

dobre i skuteczne nauczanie. Szkoła, która kształtuje swoich wychowanków w oparciu o szacunek do drugiego człowieka, poszanowanie dziedzictwa historycznego i kulturowego tak, aby mogli oni sprostać wyzwaniom współczesnego

świata, odnosić sukcesy osobiste i zawodowe, każdy na swoją miarę.


Misja szkoły

   Szkoła swoją działalność opiera na zasadach partnerstwa, przyjaźni, szacunku, poszanowania wyznawanych przekonań

i wzajemnej pomocy. Nauczyciele w swoich działaniach dydaktyczno - wychowawczych kierują się dobrem

uczniów, troską o ich bezpieczeństwo i zdrowie. Kształtują właściwą postawę moralną i obywatelską

swoich wychowanków, dążą do pełnego rozwoju ich osobowości.
   Szkoła pomaga uczniom w ich rozwoju poprzez stworzenie bezpiecznej i twórczej atmosfery procesu nauczania,

rozpoznawanie, zachęcanie i rozwijanie indywidualnych uzdolnień i umiejętności na miarę posiadanych

możliwości intelektualnych. Nauczyciele rozbudzają chęć i szacunek do nauki, pojmowanej jako proces trwający

przez całe życie, a przede wszystkim dążą do rozwijania u uczniów poczucia dumy z osiąganych wyników

i wzmocnienia samooceny.
Szkoła przygotowuje uczniów do przyszłego życia poprzez uczenie wzajemnej tolerancji i respektowania potrzeb innych

ludzi, kształtowanie pozytywnego stosunku do nauki i pracy, poznawanie zasad współżycia społecznego, zachęcanie

do działania zespołowego, uświadamianie odpowiedzialności za środowisko przyrodnicze, kształtowanie umiejętności

zawodowych.


Model absolwenta


      Absolwent Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Siemianowicach Śląskich:
•    Jest świadomy swoich mocnych stron, na których buduje poczucie swojej wartości.
•    Jest człowiekiem myślącym, potrafiącym się uczyć i potrafiącym odnaleźć swoje miejsce w życiu,

      dzięki świadomości konieczności uczenia się przez całe życie.
•    Potrafi rozwiązywać problemy i konflikty poprzez dialog i negocjacje.
•    Umie dbać o swój rozwój intelektualny i fizyczny.
•    Potrafi korzystać z najnowszych technologii, szczególnie z technologii informacyjnej.
•    Jest przygotowany do dalszego etapu kształcenia, osiągając w szkole wyniki na miarę swoich możliwości.
•    Akceptuje i zachowuje w życiu prawa i normy społeczne, a także prawa moralne związane z poszanowaniem

      życia i zdrowia swojego i innych ludzi.
•    Ma świadomość wartości rodziny, jest także świadomy swoich „korzeni" narodowych, kulturowych i miejsca

      w społeczeństwie, jest otwarty na współpracę z innymi ludźmi, wyzbyty nietolerancji i nacjonalizmu.
•    Potrafi odnaleźć się na regionalnym, krajowym i europejskim rynku pracy.
•    Szanuje tradycje szkoły i jest odpowiedzialny za jej wizerunek w środowisku.


Pliki do pobrania

Opracowanie: szkolnastrona.pl