Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Siemianowicach Śląskich

O szkole

 

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Siemianowicach Śląskich powstał w dniu 1 września 2002.

Nie oznacza to jednak, że jest to całkowicie nowa placówka. Historia szkoły rozpoczyna się w roku 1945 jako"szkoły górniczej". Po wielu zmianach prowadzących do rozwoju szkoły, po zmianach nazwy, po reorganizacjach rozpoczyna się nowy etap w historii szkoły.

 

 

W skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych wchodzą:

 

Branżowa Szkoła I-go stopnia im. św. Jana Pawła II.

Nowa reforma edukacji wprowadza zmiany w systemie szkolnictwa zawodowego. Od 1 września 2017r. dotychczasowa 3-letnia zasadnicza szkoła zawodowa przekształciła się w 3-letnią szkołę branżową I stopnia. Zgodnie z tymi zasadami Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 2 im. św. Jana Pawła II w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych stała się Szkołą Branżową I stopnia nr 2. W szkole branżowej I stopnia kształcenie zawodowe jest realizowane w zakresie jednej kwalifikacji zawodowej, a po zdaniu egzaminu zostanie poświadczone dyplomem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe. Absolwent szkoły branżowej I stopnia otrzyma wykształcenie zasadnicze branżowe.

Nauka w szkole branżowej I stopnia nr 2 w ZSOiZ odbywa się w zawodach ustalonych dla przekształconej ZSZ nr 2. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom młodego człowieka, który staje przed trudnym wyborem dalszej edukacji oraz potrzebom lokalnych pracodawców Szkoła branżowa I w ZSOiZ przygotowała następującą ofertę edukacyjną. Proponujemy naukę:

 • W klasach profilowanych w zawodach:

- sprzedawca,

- fryzjer,

- elektromechanik,

- mechanik-monter maszyn i urządzeń,

- monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

 •  W klasach wielozawodowych :

-dekarz

-mechanik pojazdów samochodowych

-blacharz

-lakiernik

-ślusarz

-stolarz

-betoniarz-zbrojarz

-krawiec.

Kształcenie teoretyczne odbywa się w szkolnych pracowniach zawodowych, zajęcia praktyczne w szkole lub u pracodawcy na podstawie umowy o pracę: młodociany pracownik – pracodawca lub umowy szkoły z pracodawcą, podczas których uczniowie nabywają kompetencje zawodowe w wybranym zawodzie.

 

Szkoła Podstawowa dla Dorosłych (klasa 7 - sem. 1 i 2, klasa 8 - sem. 1 i 2)

 

Do Szkoły Podstawowej dla Dorosłych można przyjąć osobę, która:

»  najpóźniej w dniu rozpoczęcia zajęć dydaktyczno–wychowawczych ukończyła 16 lat, jeżeli osoba ta ma opóźnienia w cyklu kształcenia związane z sytuacją życiową lub zdrowotną uniemożliwiającą lub znacznie utrudniającą podjęcie lub kontynuowanie nauki w szkole podstawowej dla młodzieży,

»  uczestnika Ochotniczego Hufca Pracy, który najpóźniej w dniu rozpoczęcia zajęć dydaktyczno–wychowawczych ukończył 15 lat, określa art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415, z późn. zm.).

 

Kształcenie odbywa się w systemie stacjonarnym (3 dni w tygodniu). Zajęcia edukacyjne realizowane w cyklu kształcenia w szkole podstawowej: język polski, język angielski, historia, wiedza o społeczeństwie, geografia, biologia, chemia, fizyka, matematyka, informatyka.

 

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

 

Do Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych uczęszczają absolwenci Zasadniczej Szkoły Zawodwej.

Nauka w liceum trwa 2 lata (klasa 2 oraz klasa 3).

Kształcenie odbywa się w systemie zaocznym (zjazdy weekendowe co 2 tygodnie).

Wizja szkoły

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Siemianowicach Śląskich to szkoła przyjazna i życzliwa dla uczniów, dająca poczucie bezpieczeństwa, stwarzająca optymalne warunki do rozwoju intelektualnego uczniów, gwarantująca dobre i skuteczne nauczanie. Szkoła, która kształtuje swoich wychowanków w oparciu o szacunek do drugiego człowieka, poszanowanie dziedzictwa historycznego i kulturowego tak, aby mogli oni sprostać wyzwaniom współczesnego świata, odnosić sukcesy osobiste i zawodowe, każdy na swoją miarę.

Misja szkoły

Szkoła swoją działalność opiera na zasadach partnerstwa, przyjaźni, szacunku, poszanowania wyznawanych przekonań i wzajemnej pomocy. Nauczyciele w swoich działaniach dydaktyczno - wychowawczych kierują się dobrem uczniów, troską o ich bezpieczeństwo i zdrowie. Kształtują właściwą postawę moralną i obywatelską swoich wychowanków, dążą do pełnego rozwoju ich osobowości.
Szkoła pomaga uczniom w ich rozwoju poprzez stworzenie bezpiecznej i twórczej atmosfery procesu nauczania, rozpoznawanie, zachęcanie i rozwijanie indywidualnych uzdolnień i umiejętności na miarę posiadanych możliwości intelektualnych. Nauczyciele rozbudzają chęć i szacunek do nauki, pojmowanej jako proces trwający przez całe życie, a przede wszystkim dążą do rozwijania u uczniów poczucia dumy z osiąganych wyników i wzmocnienia samooceny.
Szkoła przygotowuje uczniów do przyszłego życia poprzez uczenie wzajemnej tolerancji i respektowania potrzeb innych ludzi, kształtowanie pozytywnego stosunku do nauki i pracy, poznawanie zasad współżycia społecznego, zachęcanie do działania zespołowego, uświadamianie odpowiedzialności za środowisko przyrodnicze, kształtowanie umiejętności zawodowych.

Model

      Absolwent Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Siemianowicach Śląskich:

 • Jest świadomy swoich mocnych stron, na których buduje poczucie swojej wartości.
 • Jest człowiekiem myślącym, potrafiącym się uczyć i potrafiącym odnaleźć swoje miejsce w życiu, dzięki świadomości konieczności uczenia się przez całe życie.
 • Potrafi rozwiązywać problemy i konflikty poprzez dialog i negocjacje.
 • Umie dbać o swój rozwój intelektualny i fizyczny.
 • Potrafi korzystać z najnowszych technologii, szczególnie z technologii informacyjnej.
 • Jest przygotowany do dalszego etapu kształcenia, osiągając w szkole wyniki na miarę swoich możliwości.
 • Akceptuje i zachowuje w życiu prawa i normy społeczne, a także prawa moralne związane z poszanowaniem życia i zdrowia swojego i innych ludzi.
 • Ma świadomość wartości rodziny, jest także świadomy swoich „korzeni" narodowych, kulturowych i miejsca w społeczeństwie, jest otwarty na współpracę z innymi ludźmi, wyzbyty nietolerancji i nacjonalizmu.
 • Potrafi odnaleźć się na regionalnym, krajowym i europejskim rynku pracy.
 • Szanuje tradycje szkoły i jest odpowiedzialny za jej wizerunek w środowisku.