Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Siemianowicach Śląskich

regulaminy

Regulaminy

 

REGULAMIN

Udostępniania zbiorów bibliotecznych

Biblioteki ZSOiZ w Siemianowicach Śląskich

  1. Ze zbiorów biblioteki szkolnej mogą korzystać uczniowie/słuchacze, nauczyciele, pracownicy szkoły oraz inne osoby, które uzyskają zgodę dyrektora szkoły.
  2. Każdy czytelnik jest zobowiązany do zapoznania się z regulaminem wypożyczalni i do jego przestrzegania.
  3. Czytelnik może wypożyczyć książki wyłącznie na swoje konto. Wypożyczonych książek nie wolno przekazywać innym osobom.
  4. Czytelnik może wypożyczyć dowolną liczbę książek. O ich ilości decyduje nauczyciel bibliotekarz.
  5. Czytelnik zobowiązany jest do szanowania wypożyczonych książek.
  6. Czytelnik odpowiada materialnie za zniszczenie lub uszkodzenie wypożyczonych przez siebie książek.
  7. Czytelnik obowiązany jest odkupić zagubioną lub zniszczoną książkę. Jeżeli odkupienie danego tytułu nie jest możliwe, powinien on uzgodnić z nauczycielem bibliotekarzem zwrot innej pozycji książkowej odpowiadającej wartością zagubionej.
  8. W czytelni, w godzinach pracy biblioteki, można korzystać ze wszystkich jej zbiorów, a w szczególności z księgozbioru podręcznego oraz szczególnie wartościowych wydawnictw albumowych.
  9. Czytelnia jest miejscem, w którym można w spokoju zatopić się w lekturze, rozwijać swoje pasje, odrabiać lekcje i uczestniczyć w zajęciach proponowanych przez nauczycieli bibliotekarzy.
  10. Czasopisma udostępniane są na miejscu w czytelni. Możliwe jest ich wypożyczenie do domu na okres do siedmiu dni, za zgodą nauczyciela bibliotekarza.
  11. Wypożyczone książki i inne materiały muszą być zwrócone do biblioteki przed końcem roku szkolnego.
  12. W przypadku zmiany szkoły czytelnik zobowiązany jest przed odejściem rozliczyć się z biblioteką.
  13. Zasady korzystania ze stanowisk komputerowych reguluje odrębny regulamin (Regulamin korzystania ze stanowisk komputerowych w czytelni multimedialnej).

  Regulamin

  korzystania ze stanowisk komputerowych

  w czytelni multimedialnej

  1. Z komputera mogą korzystać nieodpłatnie wszyscy czytelnicy w godzinach pracy biblioteki, jeżeli nie koliduje to z zajęciami dydaktycznymi.
  2. Komputer służy do przeglądania edukacyjnych programów multimedialnych dostępnych w bibliotece, do wyszukiwania informacji w Internecie oraz korzystania z zainstalowanych programów.
  3. Przy stanowisku komputerowym może przebywać jedna osoba (w wyjątkowych wypadkach – maksymalnie dwie osoby).
  4. Na pracę przy komputerze potrzebna jest zgoda bibliotekarza.
  5. Użytkownik ma obowiązek:
   - informować bibliotekarza o nieprawidłowym działaniu komputera i uszkodzeniach technicznych,
   - zachować ciszę i nie zakłócać pracy innym osobom,
   - stosować się do poleceń bibliotekarza.
  6. Nie wolno:
   - instalować własnych programów i dokonywać zmian w istniejącym oprogramowaniu,
   - wyłączać i włączać urządzeń do sieci elektrycznej bez zgody bibliotekarza,
   wykorzystywać oprogramowania do celów komercyjnych, naruszających prawo autorskie bądź godność innych osób oraz niezgodnych z prawem.
   - jeść i pić podczas pracy przy komputerze,
   - podłączania własnych urządzeń peryferyjnych (odtwarzacze MP3, telefony, itp.).
  7. Nie jest możliwe przechowywanie informacji zapisanych przez użytkowników na dysku C. Zostaną one usunięte. Jeżeli użytkownik chce je zachować, musi je skopiować na własny nośnik pamięci (sprawdzony uprzednio programem antywirusowym przez bibliotekarza).
  8. Potrzebę drukowania należy zgłosić bibliotekarzowi. Drukarkę obsługuje tylko bibliotekarz.
  9. Uczniowie/słuchacze, nauczyciele oraz inne osoby korzystające ze sprzętu mają obowiązek dbania o jego dobry stan. Za wszelkie mechaniczne uszkodzenia sprzętu komputerowego i oprogramowania odpowiada finansowo użytkownik. Jeśli jest niepełnoletni, wówczas odpowiedzialność ponoszą jego rodzice/opiekunowie.
  10. Bibliotekarz ma prawo do:
   - monitorowania (kontrolowania) pracy użytkownika przy komputerze w dowolnym czasie,
   - natychmiastowego przerwania pracy użytkownika w przypadku stwierdzenia naruszenia zasad regulaminu.
  11. Korzystający ze stanowisk komputerowych zobowiązani są do zapoznania się z treścią niniejszego regulaminu i stosowania się do zawartych w nim postanowień.