Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Siemianowicach Śląskich

Informacja o podręcznikach dla szkoły podstawowej

Przypominamy, że słuchaczy Szkoły Podstawowej dla Dorosłych nie obowiązuje bezpłatny dostęp do podręczników oraz materiałów edukacyjnych. W związku z powyższym uczniowie sami kupują podręczniki do poszczególnych przedmiotów.

 

Ustawa o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 nr 256 poz. 2572 z późniejszymi zmianami)

 

Art. 22ac. 1. Uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów mają prawo do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, przeznaczonych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, określonych w ramowych planach nauczania ustalonych dla tych szkół.

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do szkół dla dorosłych.